„Bawimy się w teatr czyli edukacja teatralna sześciolatków”

„ Teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd”.

Joanna Kulmowa

Teatr  to  rodzaj  sztuki,  który  poprzez  słowo,  ruch,  muzykę,  elementy  plastyczne  oddziałuje  na widza  w  sposób  szczególny.  Jest  źródłem  przeżyć,  wrażeń,  kształtuje  wyobrażenia,  wzbogaca  doświadczenia. Posiada ogromne bogactwo treści i formy. To sztuka, która jednoczy w sobie wiele innych - w zależności od dominacji jednej z nich tworzy się rodzaj teatru. Kochają ją ci, którzy są spragnieni sztuki i mają szczególną skłonność do marzeń oraz tęsknotę za czymś niezwykłym, magicznym, tajemniczym. Teatr należy do tego rodzaju sztuki, która przyczynia się do równomiernego rozwoju osobowości i różnych jej sfer: intelektualnej, społecznej, moralnej, artystycznej i emocjonalnej. Każdy nosi w sobie pragnienie, by być kimś innym, przeżywać coś innego, nowego, móc uczestniczyć w wielu wydarzeniach. To umożliwia właśnie teatr.

Przedszkole stwarza wiele okazji do kontaktów ze sztuką teatralną. Szczególna ich wartość polega na rozbudzaniu przeżyć i doświadczeń dziecka.  Dzięki sztuce teatralnej odkrywamy siły i mechanizmy rządzące życiem, dostrzegamy dobro i zło, piękno i brzydotę, radość  i smutek. Zajęcia teatralne pozwalają dziecku pokonywać różnego rodzaju trudności i przezwyciężać kompleksy.

Od wielu lat prowadzę koło teatralne w naszym przedszkolu. Są to zajęcia dla grupy dzieci uzdolnionych w tym zakresie. Po wielu latach pracy  zauważyłam , że tego typu zajęcia wpływają na wszechstronny rozwój każdego dziecka, zwłaszcza nieśmiałego i o niskiej samoocenie. Wszystkie dzieci  chętnie chciałyby uczestniczyć w zajęciach teatralnych. To skłoniło mnie do opracowania innowacji pedagogicznej„ Bawimy się w teatr czyli edukacja teatralna sześciolatka”. Wybrałam teatr jako sposób pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej, ponieważ mamy tu różne możliwości oddziaływań na sfery osobowości dziecka, a edukacja teatralna niesie ze sobą wiele pozytywnych wartości.

Edukacja teatralna jest również zgodna z nową podstawą programową, w myśl której jednym z zadań edukacji przedszkolnej jest wychowanie przez sztukę, wcielanie się dziecka w rolę zarówno widza jak    i aktora. Dzieci należy już od najmłodszych lat wprowadzać w tajniki sztuki teatralnej   i wydobyć największe wartości jakie w sobie mieści.

Realizację innowacji pedagogicznej rozpoczęłam 01.09.2011r. w grupie sześciolatków, trwała ona  do 30.06.2012r. Teatr, który stworzyliśmy w trakcie realizacji innowacji dał możliwości osiągnięcia sukcesu każdemu dziecku. Cele i zadania edukacji teatralnej były realizowane na dwa równorzędne sposoby : dziecko jako widz teatralny, odbiorca sztuki oraz dziecko jako aktor, organizator przedstawień teatralnych, reżyser, projektant. Dziecko poprzez swoją wieloraką aktywność wyrażało to, czego doznaje, co przeżywa , obserwuje. Stwarzałam takie sytuacje, w których dziecko samodzielnie zdobywało wiedzę i doświadczenie poprzez rozwiązywanie zadań, problemów. W tym celu wykorzystałam metodę projektu, dzięki której efektywniej można wspierać wszechstronny rozwój dziecka.  Do współpracy przy realizacji innowacji  aktywnie włączyli się rodzice. 

Na efekty pracy nie trzeba było długo czekać. Pierwszy występ dzieci odbył się w grudniu. Były to „Jasełka” z okazji Bożego Narodzenia. Przedstawienie obejrzeli rodzice, dzieci z innych grup, przedszkoli, szkoły oraz pracownicy przedszkola. Dzieci po występach były bardzo zadowolone, to dało im jeszcze większą  motywację do dalszej pracy nad następnymi przedstawieniami  : „Rzepka”, „Czystość to zdrowie”, „Pożegnanie przedszkola”. Grupa teatralna brała również udział w licznych konkursach i przeglądach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Przygotowywane przedstawienia uatrakcyjniały uroczystości przedszkolne i grupowe. W przedszkolu zorganizowaliśmy: Dni Dobrej Bajki, Dni Teatru. Została nawiązana współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku. Nie tylko występowaliśmy na scenie jako aktorzy , ale również oglądaliśmy przedstawienia teatralne. Uczestniczyliśmy w  przedstawieniach przygotowanych  przez inne placówki między innymi przez MDK, zaprzyjaźnione przedszkola i szkołę. Jeździliśmy na spektakle  teatralne wystawiane                        w Białostockim Teatrze Lalek, Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Po spektaklach zwiedzaliśmy zaplecze teatru , spotkaliśmy się z aktorami , studentami szkoły aktorskiej oraz innymi pracownikami teatru i uczelni.

Dzięki tym działaniom dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o teatrze, stały się bardziej świadomymi odbiorcami sztuki teatralnej, nauczyły się sprawiać radość innym, nieśmiałe nabyły pewności siebie, pozbyły się kompleksów, nauczyły się pracy w zespole ,zdobyły umiejętność współdziałania z innymi osobami . Zabawa w teatr rozwinęła umiejętności jasnego i dokładnego wyrażania swoich przeżyć                  i myśli, stosowania w mowie elementów techniki języka mówionego: pauz, tempa, siły głosu, odpowiedniej intonacji, tłumaczenia i wyjaśniania znaczenia tekstu, rozpoznawania, nazywania             i wyrażania emocji i uczuć oraz zwracania uwagi na emocje  i uczucia innych ludzi i ich respektowanie. Dzieci dzięki swoim działaniom realizowały swoje marzenia i rozwijały zdolności.

Realizacja innowacji pedagogicznej przyniosła efekty nie tylko dzieciom i rodzicom. Przedszkole jako placówka zyskało rozgłos w środowisku lokalnym, nawiązało aktywną współpracę z rodzicami. Dzięki podjętym działaniom w przedszkolu została wzbogacona oferta edukacyjna dla dzieci.

Realizacja innowacji pedagogicznej była również dla mnie nowym doświadczenia. Dzięki podejmowanym działaniom wzbogaciłam swój warsztat pracy, poznałam ciekawych ludzi, miałam możliwość samorealizacji. Dzieci na zajęciach były bardzo aktywne, a   zaangażowanie rodziców             w życie grupy było bardzo duże.

 W czerwcu  dokonałam ewaluacji innowacji pedagogicznej „Bawimy się w teatr czyli edukacja teatralna sześciolatków”. Po analizie zebranych danych, wyciągnęłam odpowiednie wnioski                            i dokonałam stosownych zmian w projekcie.

Jestem bardzo zadowolona z opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej. Całoroczna praca upewniła mnie w przekonaniu, że podejmowanie tego typu działań przynosi wiele korzyści i daje ogromną satysfakcję.  Jestem pewna, że jeszcze nie raz skorzystam z tego projektu dostosowując go nowych grup dzieci.

 

Halina Rygorczuk

Przedszkole Samorządowe nr 68 im. J.Korczaka 

w  Białymstoku