mgr Maria Borowik

mgr Barbara Wróblewska

 

 

CERTYFIKAT EKOLOGICZNY

DLA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 68

 im. J.Korczaka  w Białymstoku

 

        Jesteśmy pierwszą placówką przedszkolną uhonorowaną Certyfikatem Ekologicznym i tytułem Przedszkola Przyjaznego Środowisku.

 

W lutym 2004 roku, odpowiadając na propozycję Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju „Agro – Group” i Podlaskiego Oddziału Polskiego Komitetu Międzynarodowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP) zgłosiłyśmy udział przedszkola w akcji „Przedszkole budujące więzi dorosłych i dzieci ze środowiskiem" - ocena jakości. Jest to propozycja skierowana do przedszkoli w celu zachęcenia kadry pedagogicznej do przeprowadzenia wewnętrznej ewaluacji realizowanego programu edukacji ekologicznej i regionalnej. Efektem udziału w akcji, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań, jest nadanie placówce Ekologicznego Certyfikatu.

 

EKOLOGICZNY CERTYFIKAT to znak jakości pracy przedszkola.

Znaku tego mogą używać przedszkola:

-         dbające o jakość nauczania i wychowania w obszarze edukacji ekologicznej i regionalnej,

-         podejmujące współpracę ze społecznością lokalną i uczestniczące w lokalnym życiu,

-         inicjujące działania zmierzające do realizacji zadań związanych z Ekologiczną Edukacją Przedszkolną oraz z Programem Edukacji Regionalnej „Mała Ojczyzna”.

 

O zdobycie Ekologicznego Certyfikatu zabiegałyśmy przez dwa lata, w trakcie których realizowałyśmy w przedszkolu działania własne oraz proponowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju „Agro – Group” i OMEP.

W lutym 2004 dokonałyśmy oceny działań własnych i innych członków społeczności przedszkolnej na rzecz na rzecz edukacji ekologicznej i regionalnej ze zwróceniem szczególnej uwagi na budowanie empatii z otoczeniem, budzenie poczucia dumy z „małej ojczyzny” oraz kształtowanie podstaw pojęć społecznych i przyrodniczych.  Pozwoliła ona jasno określić obszary, które są silną i słabą stroną przedszkola.

Przystąpienie do grona placówek ubiegających się o certyfikat wymagało wprowadzenia znacznych zmian w dotychczasowych działaniach. Tytuł „Ekologicznego przedszkola” otrzymuje cała placówka, dlatego realizowanie zagadnień o tematyce ekologicznej powinno obejmować wszystkie grupy przedszkolne.

Z propozycją udziału w projekcie zapoznałyśmy wszystkich członków Rady Pedagogicznej. Wyrażona akceptacja i chęć współpracy powalała mieć nadzieję na sukces. Wiele zagadnień z Programu edukacji ekologicznej „Podlasie – nasza mała ojczyzna” umieszczono w „Planie pracy przedszkola”. Do ich realizacji zobowiązano wszystkie grupy. Organizacją ważnych uroczystości i akcji zajęło się Koło Ekologiczne „Ekoludki” przy aktywnym wsparciu wszystkich nauczycieli pracujących w placówce.

 

 Po upływie dwóch lat dokonałyśmy powtórnej  oceny swoich działań oraz inicjatyw przedszkolnych wypełniając formularz – „Ekologiczny certyfikat” i przesłałyśmy  pod wskazany adres kopię kwestionariusza ewaluacyjnego.

 

Przez komisję, w skład której weszli nauczyciele akademiccy, nauczyciele pracujący w przedszkolach realizujących programy ekologiczne i regionalne, pracownicy ekologicznych i oświatowych organizacji pozarządowych, członkowie OMEP, zostaliśmy uznani za przedszkole spełniające wymagania określone dla placówki przyjaznej środowisku oraz realizujące przedsięwzięcia wynikające z potrzeb środowiska przyrodniczego i społeczności lokalnej. 23 listopada 2006 roku Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza  Korczaka  otrzymało Ekologiczny Certyfikat.

Nadanie certyfikatu uwieńczyło wieloletnie działania podejmowane na terenie placówki w celu propagowania ekologicznego stylu życia wśród wychowanków, ich rodziców i pozostałych członków społeczności przedszkolnej.

 

EKOLOGICZNY CERTYFIKAT jest symbolem wysokiej jakości działań na rzecz środowiska przyrodniczego oraz ważnych działań społecznych (edukacja regionalna).

 

Zachęcamy wszystkich do podjęcia wyzwania nie tylko ze względu na satysfakcję, jaka niewątpliwie towarzyszy zdobyciu tytułu „Przedszkola przyjaznego środowisku”.

Starania o certyfikat wymagały usystematyzowania podejmowanych działań, cyklicznego realizowania zagadnień, zaangażowania we współpracę wielu ludzi i reprezentowanych przez nie środowisk. W efekcie dużo łatwiej zrealizować główny cel: nauczyć małe dzieci szacunku dla przyrody i najbliższego środowiska.

 

Ubieganie się o Ekologiczny Certyfikat - znak jakości dla przedszkoli - umożliwiło również propagowanie działań placówki i zwiększyło motywację wszystkich nauczycieli do poszukiwania nowych pomysłów i rozwiązań w codziennej pracy. Pomogło też określić kierunek zmian w pracy wychowawczo – dydaktycznej prowadzących do rozwoju świadomości ekologicznej i regionalnej dorosłych i dzieci, do realizacji oczekiwań lokalnego środowiska.